Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Přihlášení dítěte do kroužku

 • Přihlášku obdržíte od lektora, kterému vyplněnou přihlášku zpět odevzdáte
 • Dítě je přihlášeno po vyplnění přihlášky, která musí být podepsaná alespoň jedním z rodičů nebo zákonným zástupcem
 • Platba za kroužek musí být uhrazena v daném termínu

Zdravotní omezení

 • Jestliže má Váše dítě nějaké zdravotní omezení je toto NUTNÉ uvést do přihlášky, popř. nás písemně informovat

Počet lekcí

 • Počet lekcí je 15 za školní pololetí
 • Kroužky začínají v září a končí v červnu

Úhrada kroužků

 • Úhradu za kroužek proveďte prosím podle dohody před zahájením docházky dítěte
 • Platit je možné hotově nebo převodem na účet, číslo účtu je 581326323/0300
 • Při platbě převodem do "Zprávy pro příjemce" uveďte jméno dítěte
 • Pokud budete platit hotově, informujte mě písemně
 • Platba za kroužek musí být uhrazena v daném termínu
 • Termín splatnosti může být posunut nebo platba rozdělena na více splátek na základě Vaší žádosti předem

Kdy nebude dítě přijato na kroužek

 • V případě, že nebude platba za kroužek uhrazena v daném termínu
 • V případě nepřijetí dítěte do kroužku, nepřebírá lektor za dítě po dobu konání lekce kroužku odpovědnost

Nepřítomnost dítěte v kroužku

 • Jestliže dítě z vážného důvodu není 4x po sobě přítomno v kroužku, převedeme Vám poměrnou část platby do dalšího platebního období (doložit kopii omluvenky od lékaře)

Absence lektora

 • V případě absence lektora ze závažných důvodů se budeme snažit, aby kroužek proběhl se zastupujícím lektorem, v opačném případě pak bude lekce nahrazena v náhradním termínu, nebo prodloužením lekcí, tak aby byly odučeny všechny lekce
 • O všem budete neprodleně informováni e-mailem nebo telefonicky

Zrušení kroužku

 • Jestliže je kroužek zrušen z organizačních důvodů, je rodičům navrácená poměrná část peněz za neuskutečněné lekce. V případě odpadnutí lekce se ukončení kroužku posouvá o týden dále, lekce se nahrazuje.

Vybavení a pomůcky

 • Dětem je poskytnut všechen potřebný materiál a pomůcky na kroužek. Děti si přinesou přezůvky, tužku a barevné pastelky nebo fixy.

Bezpečnost dětí

 • Děti převezme lektor v předem dohodnutém čase na předem dohodnutém místě, výuka bude probíhat v určené učebně školy